Night and day, LETF AB on the way!

0730 - 53 82 09

Arbetsmiljöpolicy


LETF AB har som mål att skapa en god arbetsmiljö för alla anställda.


Risker för ohälsa såväl fysiskt som psykiskt skall förebyggas.


En strävan är att alla, oavsett arbetsuppgifter, skall ges möjlighet till både inflytande och personlig utveckling.


Företaget har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men varje anställd har också ett ansvar att verka för och bidra till en bra arbetsmiljö och ett bra arbetsklimat.


Arbetsmiljöarbetet skall vara, och bedrivas som, en naturlig del i det dagliga arbetet.Kvalitetspolicy


Våra tjänster och produkter ska vara av sådan kvalitet att den mer än väl uppfyller våra kunders förväntningar.


Kvalitet är ett mått på hur väl utförda tjänster motsvarar kundens förväntningar.


Kvalitetsarbetet skall bedrivas enligt följande riktlinjer: Nöjda kunder är vår absolut största tillgång och måttet på utförandet av vårt arbete. Vår uppgift är att erbjuda kvalitet.


Våra kundkontakter skall präglas av ärlighet och serviceanda. Kundens bästa ska stå i centrum för våra beslut.


Vår produktionsutrustning ska underhållas och utvecklas så att den garanterar en god kvalitet, säkerhet och aktuella miljökrav.Miljöpolicy


Vi ska bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Råvaror och energi/drivmedel skall användas på ett effektivt och miljöriktigt sätt, med syfte att minimera föroreningar och en strävan att ständigt förbättra miljöarbetet.


- Vi ska följa utvecklingen inom våra produktområden att samverka med leverantörer för att uppnå minsta möjliga miljöpåverkan.


- Våra produkter skall, om möjligt, återvinnas eller omhändertas med minsta möjliga miljöpåverkan.


- Vi ska utbilda och motivera medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt.


- Vi ska källsortera restprodukter och avfall för återanvändning eller återvinning.


- Våra fordon och arbetsmaskiner som används i utförandet av entreprenader och dylikt skall vara miljögodkända.


Fjärås, 16/03 - 2016

Leo Berg

VD

Vår Policy